A Student
A Student studying at school
CDC Building
A glimpse of CDC Building
Student
A student with a book.
CDC Library
A view of CDC Library

WELCOME

SN News Task
1. शैक्षिक सत्र २०७८ का विद्यालय तह कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्यसम्वन्धी सूचना View
2. कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरूको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना View
3. कक्षा ११ र १२ का पाठ्यक्रमको कोड सम्बन्धी सूचना View
4. विधार्थी मुल्यांकन सम्बन्धि सूचना View
5. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना View
6. कक्षा ११ को ऐच्छिक अंग्रेजी विषयको पाठ परिवर्तन सम्बन्धि सूचना View
7. कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना View
8. कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने शिक्षकहरुले आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना View
9. कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरूको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना View
10. शैक्षिक सत्र २०७७,२०७८ र २०७९ का लागि कक्षा ११ का स्वीकृत पाठ्यसामाग्रीहरु View
11. प्रेस विज्ञप्ति View
12. पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने म्याद सम्बन्धमा View
13. पाठ्यवस्तु, समायोजना ढाँचा, २०७७ को पठनपाठनअनुरुप मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
14. कक्षा १ र ३ का कक्षागत गीत छनोट सम्बन्धी सूचना  View
15. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरूलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
16. पाठ्यसामाग्री पेस गर्ने म्याद थप गरिएको बारे View
16. पाठ्यसामाग्री छपाइ तथा विक्री वितरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना  View
17. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना  View
18. कक्षागत गीत रचना गरी पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
19. जरुरी सूचना  View
20. सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा View
21. पाठ्यबस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना View
22. कक्षा ११ का भर्नाका आधार सम्बन्धी सूचना View
23. कक्षा ११ र १२ का विषय तथा कोड सम्बन्धमा View
24. २०७७-७८ का लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको प्रकाशित नामावलीहरु View
25. विज्ञसूचीका लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको नामावली View
26. मान्यता, समकक्षता तथा मुल्यांकन सम्बन्धमा View
27. शैक्षिक वर्ष २०७७ मा कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका आधारसम्बन्धी सूचना View
28. प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारमा पाठ्यक्रम लागु गर्नेसम्बन्धी सूचना View
29. सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा View
30. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन तथा स्विकृतिसम्बन्धमा लेखक तथा प्रकाशकहरुसंग अनुरोध View
31. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
32. रायसुझाव सम्बन्धमा View
33. विज्ञसूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना View
34. कक्षा ९ मा भर्नाको आधार सम्बन्धमा View
35. पाठ्यसामाग्री लेखकको स्विकृति पत्र उपलब्ध गराइदिने बारे View
36. कक्षा ११-१२ को पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना View
37. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना View
38. जानकारी View
39. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी सूचना View
40. पाठ्यसामाग्रीको मूल्य कायम गरिएको सूचना View
41. बहुपाठ्यपुस्तकका रुपमा स्वीकृतिका लागि पाठ्यपुस्तकको मसौदा पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना View
42. चमेना गृह सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना View

View All News/Notices

SN Press Release Date Task 
1. ध्यानाकर्षण View
2. प्रेस बिज्ञप्ति जेष्ठ १९, २०७६ View
3. 2070-01-04 View