SN Particulars Task 
1. मान्यता तथा समकक्षता सम्बन्धी सूचना Download
2. मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण निर्देशिका Download