A Student
A Student studying at school
CDC Building
A glimpse of CDC Building
Student
A student with a book.
CDC Library
A view of CDC Library

WELCOME

SN News Task
1. विज्ञ सूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना View
2. कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका आधार सम्बन्धी सूचना View
3. कक्षा ९ को अनिवार्य विज्ञान अद्यावधिक गरिएको सूचना View
4. कक्षा ९ को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकको परिमार्जित संस्करण सम्बन्धमा View
5. पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि अनुरोध सम्बन्धी सूचना View
6. शैक्षिक सत्र २०७६ देखि तिन वर्षका लागि थप पाठ्यसामाग्री रुपमा प्रयोगमा ल्याउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्रदान गरिएका पाठ्यसामाग्रीहरु View
7. सच्याईएको सम्बन्धि सूचना View
8. शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि विद्यालय तह कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्य सम्बन्धि सूचना View
9. कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरुको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना View
10. पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना View
11. मान्यता तथा समकक्षता सम्बन्धी सूचना View
12. बिज्ञ सूची (Roster) आ.व. २०७५/७६ View
13. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना View
14. थप पाठ्य सामाग्री मूल्यांकन सम्बन्धी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सूचना View
15. बिज्ञ सूची तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना View
16. मौजुदा सूचिदर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना View
17. शैक्षिक सत्र २०७५ देखि ३ वर्षका लागि थप पाठ्यसामग्रीका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सामग्रीहरूको सूची View
18. ऐच्छिक वातावरण बिज्ञान र ऐच्छिक बिज्ञान पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना View
19. कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक प्रयोग सम्बन्धी सूचना View
20. कक्षा १० को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ ११ अद्दावधिक गरिएको सूचना View
21. ग्रिड सम्बन्धी सूचना View
22. कक्षा ९ मा बिद्यार्थी भर्नाका आधार कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना View
23. शैक्षिक सत्र २०७५ मा लागु हुने कक्षा १ देखि ५ सम्मका चार रङका पाठ्यपुस्तक र कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक (संस्कृत धारसमेत) को विषयगत पृष्ठसङ्ख्या र कायम भएको मूल्यकोे विवरण View
24. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना । View
25. पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरण गर्ने सूचना View
SN Bulletin Date Task 
1. Bulletin Ashar 2073 Final View
2. Bulletin 2069 Final View
3. Bulletin 2069 Kartik-Chaitra (Joint) View
4. Bulletin 2068 Chaitra View
5. Bulletin 2068 Kartik View
6. Bulletin 2067 Chaitra View
7. Bulletin 2066 Chaitra View
8. Bulletin 2066 Kartik View
9. Bulletin 2065 Baisakh View
10. Bulletin 2064 Kartik View
SN Press Release Date Task 
1. प्रेस बिज्ञप्ति जेष्ठ १९, २०७६ View
2. 2070-01-04 View