Additional Book List

S.N Title File
1 शैक्षिक सत्र २०७३ देखि ३ वर्षका लागि थप पाठ्य सामग्रीका रुपमा प्रयोग ल्याउन स्वीकृति प्राप्त सामग्रीहरु View  Download
2 शैक्षिक सत्र २०८०, २०८१ र २०८२ का लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त पाठ्यसामग्री तथा डिजिटल सामग्रीको सूची View  Download
3 शैक्षिक सत्र २०८०-२०८२ का लागि स्वीकृत भएका पाठ्यसामग्रीका सुची View  Download
4 शैक्षिक सत्र २०७९-२०८१ का लागि स्वीकृत भएका पाठ्यसामग्रीका सुची View  Download
5 शैक्षिक सत्र २०७७,२०७८ र २०७९ का लागि कक्षा ११ का स्वीकृत पाठ्यसामाग्रीहरु View  Download
6 शैक्षिक सत्र २०७७-७९ का लागि स्वीकृत पाठ्यसामग्रीहरु View  Download
7 शैक्षिक सत्र २०७६ देखि तिन वर्षका लागि थप पाठ्यसामग्रीका रुपमा प्रयोग ल्याउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्रदान गरिएका पाठ्यसामग्रीहरु View  Download
8 शैक्षिक सत्र २०७५ देखि तिन वर्षका लागि थप पाठ्यसामग्रीका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका पाठ्यसामग्रीहरुको सूची View  Download
9 शैक्षिक सत्र २०७४ देखि तिन वर्षका लागि थप पाठ्यसामग्रीका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका पाठ्यसामग्रीहरुको सूची View  Download