Equivalence

S.N Title File
1 समकक्षताको निवेदन फारम Download
2 मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण भएका शैक्षिक संस्था तथा बोर्डहरुको विवरण Download
3 मान्यता तथा समकक्षता सम्बन्धी सूचना Download
4 मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण निर्देशिका २०७३ Download
5 मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण निर्देशिका (प्रथम संशोधन २०७५) Download
6 Citizen Charter Download
7 Equivalence Guideline (2nd Edition 2079)) Download
8 Notice for Foreigner's Applicant Download