List of Notices

S.N Date Title Action
1 2081-03-09 कक्षा ११ को थप पाठ्यसामग्री स्वीकृति सम्बन्धी सूचना । ReadMore
2 2081-3-9 मान्यता तथा समकक्षता स्थगन जरुरी सूचना । ReadMore
3 2081-3-7 शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि विद्यालय तह कक्षा ५ देखि १० सम्मका अनूदित पाठ्यपुस्तकको मूल्यसम्बन्धी सूचना ReadMore
4 2081-2-28 मान्यता तथा समकक्षता रद्व गरिएको जरुरी सूचना । ReadMore
5 2081-2-20 सिकाई सामग्री पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना स्थगन गरिएको ReadMore
6 2081-2-17 मान्यता तथा समकक्षता (Recognition and Equivalency) सम्बन्धी जरुरी सूचना ReadMore
7 2081-2-6 शैक्षिक सत्र ०८१, ०८२ र ०८३ का लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त थप पाठ्यसामग्री/सिकाइ सामग्रीहरुको सूची ReadMore
8 2081-1-7 मिति २०८१।०१।०७ मा गते प्रकाशित सूचना बमोजिमको प्रस्ताव पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा खोलिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ । ReadMore
9 2081-1-7 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०८१।०१।०७ गते) ReadMore
10 2081-1-4 अनिवार्य नेपाली विषय कक्षा १० मा भएको पाठ थप र सुनाइ पाठ सम्बन्धमा । ReadMore
11 2081-1-4 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग सम्बन्धमा । ReadMore
12 2080-12-20 मान्यता तथा समकक्षता रद्व गरिएको । ReadMore
13 2080-12-19 अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशन मितिः २०८०।१२।१६) ReadMore
14 2080-12-16 पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृती प्राप्त पाठ्यपुस्तक/पाठ्यसामग्री/सिकाइसामग्री मात्र प्रयोग गर्ने गराउने सूचना । ReadMore
15 2080-12-6 शैक्षिक सत्र २०८१, २०८२ र २०८३ का लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त पाठ्यसामग्रीको सूची ReadMore