समकक्षता

क्र.स. शीर्षक फाइल
1 मान्यता तथा समकक्षता (Recognition and Equivalency) सम्बन्धी जरुरी सूचना । View  डाउनलोड
2 मान्यता तथा समकक्षता (Recognition and Equivalency) सम्बन्धी जरुरी सूचना View  डाउनलोड
3 मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण भएका शैक्षिक संस्था तथा बोर्डहरुको विवरण View  डाउनलोड
4 मान्यता तथा समकक्षता सम्बन्धी सूचना View  डाउनलोड
5 मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण निर्देशिका View  डाउनलोड
6 मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण निर्देशिका (प्रथम संशोधन २०७५) View  डाउनलोड
7 Citizen Charter View  डाउनलोड
8 मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण निर्देशिका (दोस्रो संशोधन २०७९) View  डाउनलोड
9 बिदेशी नागरिकको लागि सूचना View  डाउनलोड