विशिष्टीकरण तालिका

क्र.स. शीर्षक फाइल
1 विशिष्टीकरण तालिका (कार्य सञ्चालन र लेखा) कक्षा १० View  डाउनलोड
2 कक्षा ८ ऐच्छिक अस्माकम् संस्कृतम् विशिष्टीकरण तालिका View  डाउनलोड
3 विशिष्टीकरण तालिका २०८० नेपाली (ऐच्छिक) कक्षा १० (नमुना प्रश्नपत्र सहित) View  डाउनलोड
4 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा १०) अर्थशास्त्र (नमुना प्रश्नपत्र, 2080) View  डाउनलोड
5 विशिष्टीकरण तालिका र नमुना प्रश्नपत्र, कक्षा ९-१०, ऐच्छिक गणित View  डाउनलोड
6 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा ४-५) अंग्रेजी - नमुना प्रश्नपत्रसमेत (पृष्ठपोषण प्रति) View  डाउनलोड
7 माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ ) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिष्टीकारण तालिका ऐच्क्षिक विषयहरु २०७८ View  डाउनलोड
8 विशिष्टीकरण तालिका २०८० (कक्षा - ५) विज्ञान तथा प्रविधि - नमुना प्रश्न, उत्तर कुन्जिका र मार्किंङ स्कीम View  डाउनलोड
9 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा ९-१०) अनिवार्य गणित - नमुना प्रश्नहरु (२०८०) View  डाउनलोड
10 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा ६-८) गणित - नमुना प्रश्नहरु (२०८०) View  डाउनलोड
11 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा ४-५) गणित - नमुना प्रश्नहरु (२०८०) View  डाउनलोड
12 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा ४ र ५) स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला - नमुना प्रश्नहरु (२०८०) View  डाउनलोड
13 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा - ५) नेपाली - नमुना प्रश्नहरु (२०८०) View  डाउनलोड
14 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा ४-५) सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा - नमुना प्रश्न (२०८०) View  डाउनलोड
15 आधारभुत तह (कक्षा ४-५)को परिमार्जित पाठ्यक्रम २०७८ मा आधारित विशिष्टीकारण तालिका View  डाउनलोड
16 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा ८) विज्ञान तथा प्रविधि - नमुना प्रश्नपत्र र उत्तर कुञ्जिका (२०८०) View  डाउनलोड
17 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा ६ - ८) स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला - नमुना प्रश्नहरु (२०८०) View  डाउनलोड
18 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा - ८) नेपाली - नमुना प्रश्नहरु (२०८०) View  डाउनलोड
19 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा ६-८) सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा-नमुना प्रश्न (२०८०) View  डाउनलोड
20 आधारभुत तह कक्षा ६ विशिष्टीकारण तालिका २०७८ View  डाउनलोड
21 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा ८) - अंग्रेजी - नमुना प्रश्नपत्र (२०८०) View  डाउनलोड
22 कक्षा ९ को परिमार्जित पाठ्यक्रम २०७८ मा आधारित विशिष्टीकारण तालिका विज्ञान तथा प्रविधि View  डाउनलोड
23 कक्षा ९ को परिमार्जित पाठ्यक्रम २०७८ मा आधारित विशिष्टीकारण तालिका सामाजिक अध्ययन View  डाउनलोड
24 विशिष्टीकरण तालिका सामाजिक अध्ययन (कक्षा १०) -नमुना प्रश्नपत्र सहित View  डाउनलोड
25 माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १० ) अनिवार्य विज्ञान तथा प्रविधि २०८० View  डाउनलोड
26 कक्षा १० को पाठ्यक्रम आधारित विशिष्टीकारण तालिका ऐच्क्षिक विषयहरु २०७६ View  डाउनलोड
27 विशिष्टीकरण तालिका (कक्षा १०) अनिवार्य अंग्रेजी View  डाउनलोड
28 Specification Grid (9 - 10) Compulsory Nepali View  डाउनलोड
29 माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११ ) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिष्टीकारण तालिका अनिवार्य विषयहरु २०७७ View  डाउनलोड
30 माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११ ) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिष्टीकारण तालिका ऐच्क्षिक विषयहरु २०७७ View  डाउनलोड
31 माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११ ) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिष्टीकारण तालिका अनिवार्य विषयहरु २०७७ View  डाउनलोड
32 माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ ) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिष्टीकारण तालिका अनिवार्य विषयहरु २०७८ View  डाउनलोड
33 माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ ) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिष्टीकारण तालिका ऐच्क्षिक नेपाली २०७८ View  डाउनलोड
34 माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११ र १२) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिष्टीकरण तालिका अनिवार्य गणित ( गणित: ००८), २०७८ View  डाउनलोड
35 माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ ) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिष्टीकारण तालिका ऐच्क्षिक व्यापारिक अध्ययन २०७८ View  डाउनलोड