निर्देशिका तथा नीतिहरु

क्र.स. शीर्षक फाइल
1 लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ (तेस्रो संशोधन २०८०/०१/२१) View  डाउनलोड
2 विद्यार्थी सिकाइका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कन मापदण्ड, २०८० (कक्षा ९-१२) अनिवार्य विषयहरु View  डाउनलोड
3 विद्यार्थी सिकाइका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कन मापदण्ड २०८० आधारभूत तह कक्षा (४-८) अनिवार्य विषयहरु View  डाउनलोड
4 विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ (दोस्रो संस्करण ) View  डाउनलोड
5 राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ View  डाउनलोड
6 मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण निर्देशिका (दोस्रो संशोधन २०७९) View  डाउनलोड
7 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण निदेशिका २०७९ View  डाउनलोड
8 एकिकृत पाठ्यक्रम कार्यान्यन मार्गदर्शन हाम्रो सेरोफेरो (२०७७) कक्षा १ View  डाउनलोड
9 एकिकृत पाठ्यक्रम कार्यान्यन मार्गदर्शन नेपाली (२०७७) कक्षा १ View  डाउनलोड
10 एकिकृत पाठ्यक्रम कार्यान्यन मार्गदर्शन गणित (२०७७) कक्षा १ View  डाउनलोड
11 एकिकृत पाठ्यक्रम कार्यान्यन मार्गदर्शन अंग्रेजी (२०७७) कक्षा १ View  डाउनलोड
12 स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास तथा कार्यान्यवनका लागि स्थानीय तहका सरकारी निकायहरुको लागि अभिमुखीकारण निर्देशिका २०७७ View  डाउनलोड