पाठ्यपुस्तक

क्र.स. शीर्षक फाइल
1 दोस्रो भाषाको रुपमा नेपाली भाषा सिकाइका लागि शिक्षण स्रोत सामग्री View   डाउनलोड
2 भोट भाषा कक्षा - ११ View   डाउनलोड
3 बौद्व दर्शन कक्षा - ११ View   डाउनलोड
4 बौद्व शिक्षा कक्षा - ११ View   डाउनलोड
5 बौद्व शिक्षा कक्षा - १० View   डाउनलोड
6 भोट भाषा कक्षा - १२ View   डाउनलोड
7 भोट भाषा कक्षा - १० View   डाउनलोड
8 भोट भाषा कक्षा - ३ View   डाउनलोड
9 भोट भाषा कक्षा - २ View   डाउनलोड
10 भोट भाषा कक्षा - १ View   डाउनलोड
11 मैथली भाषा पाठ्यपुस्तक कक्षा १० View   डाउनलोड
12 अवधी भाषा पाठ्यपुस्तक कक्षा १० View   डाउनलोड
13 अवधी भाषा पाठ्यपुस्तक कक्षा ९ View   डाउनलोड
14 मगर भाषा पाठ्यपुस्तक कक्षा ७ View   डाउनलोड
15 मगर भाषा पाठ्यपुस्तक कक्षा ६ View   डाउनलोड
16 खालिङ भाषा पाठ्यपुस्तक कक्षा ५ View   डाउनलोड
17 चेपाङ भाषा पाठ्यपुस्तक कक्षा ५ View   डाउनलोड
18 खालिङ भाषा पाठ्यपुस्तक कक्षा ४ View   डाउनलोड
19 चेपाङ भाषा पाठ्यपुस्तक कक्षा ४ View   डाउनलोड
20 माझी भाषा पाठ्यपुस्तक कक्षा ३ View   डाउनलोड
21 अस्माकम् संस्कृतम् कक्षा - १ View   डाउनलोड
22 अस्माकम् संस्कृतम् कक्षा - २ View   डाउनलोड
23 अस्माकम् संस्कृतम् कक्षा - ३ View   डाउनलोड
24 अस्माकम् संस्कृतम् कक्षा - ४ View   डाउनलोड
25 अस्माकम् संस्कृतम् कक्षा - ५ View   डाउनलोड
26 कर्मकाण्ड कक्षा - ६ (गुरुकुल) View   डाउनलोड
27 नीतिशास्त्रम कक्षा - ६ (गुरुकुल) View   डाउनलोड
28 संस्कृत भाषा कक्षा - ६ (गुरुकुल) View   डाउनलोड
29 संस्कृतव्याकरणम् कक्षा - ६ View   डाउनलोड
30 अस्माकम् संस्कृतम् कक्षा - ६ View   डाउनलोड
31 संस्कृतव्याकरणम् कक्षा ७ View   डाउनलोड
32 नीतिशास्रतम् कक्षा - ७ (गुरुकूल) View   डाउनलोड
33 संस्कृतभाषा कक्षा - ७ (गुरुकूल) View   डाउनलोड
34 कर्मकाण्ड: कक्षा -७ (गुरुकूल) View   डाउनलोड
35 संस्कृत भाषा कक्षा ८ (गुरुकुल ) View   डाउनलोड
36 कर्मकाण्ड कक्षा - ८ (गुरुकुल) View   डाउनलोड
37 नीतिशास्र कक्ष - ८ (गुरुकुल) View   डाउनलोड
38 संस्कृत ब्याकरण कक्षा - ८ (गुरुकुल) View   डाउनलोड
39 अस्माकम् संस्कृतम् कक्षा - ८ View   डाउनलोड
40 अनिवार्य संस्कृतभाषाव्याकरणम् कक्षा ९ View   डाउनलोड
41 संस्कृतसाहित्यम् कक्षा - ९ (गुरुकूल) View   डाउनलोड
42 संस्कृतव्याकरणम् कक्षा - ९ (गुरुकूल) View   डाउनलोड
43 कर्मकाण्ड: कक्षा -९ (गुरुकूल) View   डाउनलोड
44 बौद्व शिक्षा कक्षा - ९ (पाली माध्यम) View   डाउनलोड
45 अस्माकम् संस्कृतम् कक्षा - ९ View   डाउनलोड
46 भोट भाषा कक्षा - ९ View   डाउनलोड
47 अनिवार्य संस्कृतभाषाब्याकरणम् कक्षा - १० View   डाउनलोड
48 कर्मकाण्ड कक्षा - १० (गुरुकुल) View   डाउनलोड
49 मेरो नेपाली, कक्षा १, २०७७ View   डाउनलोड
50 मेरो अंग्रेजी कक्षा १ View   डाउनलोड
51 स्वाध्याय सामग्री मेरो गणित कक्षा - १ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
52 मेरो गणित कक्षा १ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
53 मेरो गणित - कक्षा १ (अंग्रेजी अनुवाद) View   डाउनलोड
54 हाम्रो सेफोफेरो कक्षा १ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
55 संस्कृतव्याकरणम् कक्षा - ११ (गुरुकुल) View   डाउनलोड
56 संस्कृतरचना कक्षा - ११ (गुरुकूल) View   डाउनलोड
57 मेरो नेपाली कक्षा २ View   डाउनलोड
58 मेरो अंग्रेजी कक्षा २ View   डाउनलोड
59 स्वाध्याय सामग्री मेरो गणित कक्षा - २ (नेपाली माध्यम) View   डाउनलोड
60 मेरो गणित कक्षा २ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
61 मेरो गणित - कक्षा २ (अंग्रेजी अनुवाद) View   डाउनलोड
62 हाम्रो सेफोफेरो कक्षा २ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
63 मेरो नेपाली कक्षा ३ View   डाउनलोड
64 मेरो अंग्रेजी कक्षा ३ View   डाउनलोड
65 स्वाध्याय सामग्री मेरो गणित कक्षा - ३ (नेपाली माध्यम) View   डाउनलोड
66 मेरो गणित कक्षा ३ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
67 मेरो गणित - कक्षा ३ (अंग्रेजी अनुवाद) View   डाउनलोड
68 बौद्ध शिक्षा कक्षा - १२ (पाली माध्यम) View   डाउनलोड
69 संस्कृतव्याकरणम् कक्षा १२ View   डाउनलोड
70 भोट भाषा कक्षा - १२ View   डाउनलोड
71 हाम्रो सेफोफेरो कक्षा ३ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
72 बौद्ध दर्शन कक्षा - १२ (पाली माध्यम) View   डाउनलोड
73 नेपाली कक्षा -४ View   डाउनलोड
74 अंग्रेजी कक्षा -४ View   डाउनलोड
75 गणित कक्षा -४ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
76 मेरो गणित - कक्षा ४ (अंग्रेजी अनुवाद) View   डाउनलोड
77 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा -४ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
78 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा-४ (अंग्रेजी अनुवाद) View   डाउनलोड
79 सामाजिक अध्ययन तथा मानव मुल्यमान्यता कक्षा -४ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
80 स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला कक्षा -४ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
81 स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला कक्षा-४ (अंग्रेजी संस्करण) View   डाउनलोड
82 नेपाली कक्षा -५ View   डाउनलोड
83 अंग्रेजी कक्षा -५ View   डाउनलोड
84 गणित कक्षा -५ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
85 गणित कक्षा ५ (अंग्रजी अनुवाद) View   डाउनलोड
86 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा -५ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
87 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा ५(अंग्रजी अनुवाद) View   डाउनलोड
88 सामाजिक अध्ययन तथा मानव मुल्यमान्यता कक्षा -५ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
89 स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला कक्षा-५ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
90 नेपाली कक्षा -६ View   डाउनलोड
91 अंग्रेजी कक्षा -६ View   डाउनलोड
92 गणित कक्षा -६ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
93 मेरो गणित - कक्षा ६ (अंग्रेजी अनुवाद) View   डाउनलोड
94 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा -६ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
95 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा ६ (अंग्रजी अनुवाद) View   डाउनलोड
96 सामाजिक अध्ययन तथा मानव मुल्यमान्यता कक्षा-६ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
97 स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला कक्षा-६ View   डाउनलोड
98 स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला कक्षा-६ (अंग्रेजी संस्करण) View   डाउनलोड
99 नेपाली कक्षा -७ View   डाउनलोड
100 अंग्रेजी कक्षा -७ View   डाउनलोड
101 गणित कक्षा -७ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
102 गणित कक्षा ७ (अंग्रजी अनुवाद) View   डाउनलोड
103 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा -७ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
104 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा ७ (अंग्रजी अनुवाद) View   डाउनलोड
105 सामाजिक अध्ययन तथा मानव मुल्यमान्यता कक्षा-७ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
106 स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला कक्षा -७ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
107 स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला कक्षा-७ (अंग्रेजी संस्करण) View   डाउनलोड
108 अस्माकम संस्कृतम कक्षा -७ View   डाउनलोड
109 नेपाली कक्षा -८ View   डाउनलोड
110 अङ्ग्रेजी कक्षा - ८ View   डाउनलोड
111 गणित कक्षा - ८ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
112 गणित (अंग्रजी अनुवाद) कक्षा ८ View   डाउनलोड
113 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा -८ (क) नेपाली संस्करण View   डाउनलोड
114 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा -८ (ख) नेपाली संस्करण View   डाउनलोड
115 विज्ञान तथा प्रविधि (अङ्ग्रेजी अनुवाद) कक्षा ८ (क) View   डाउनलोड
116 विज्ञान तथा प्रविधि (अङ्ग्रेजी अनुवाद) कक्षा ८ (ख) View   डाउनलोड
117 सामाजिक अध्ययन तथा मानव मुल्यमान्यता कक्षा -८ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
118 स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला कक्षा ८ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
119 स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला (अङ्ग्रेजी अनुवाद) कक्षा ८ View   डाउनलोड
120 नेपाली कक्षा -९ View   डाउनलोड
121 अंग्रेजी कक्षा -९ View   डाउनलोड
122 गणित कक्षा -९ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
123 गणित कक्षा ९ (अंग्रजी अनुवाद) View   डाउनलोड
124 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा -९ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
125 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा ९ (अंग्रजी अनुवाद) View   डाउनलोड
126 सामाजिक अध्ययन कक्षा-९ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
127 नेपाली कक्षा १० View   डाउनलोड
128 अंग्रेजी कक्षा -१० View   डाउनलोड
129 गणित कक्षा -१० (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
130 गणित (अंग्रेजी अनुवाद) कक्षा १० View   डाउनलोड
131 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा -१० (क) (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
132 विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा -१० (ख) (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
133 विज्ञान तथा प्रविधि (अंग्रेजी अनुवाद) कक्षा १० - क View   डाउनलोड
134 विज्ञान तथा प्रविधि (अंग्रेजी अनुवाद) कक्षा १० - ख View   डाउनलोड
135 विज्ञान तथा प्रविधि (अंग्रेजी अनुवाद) कक्षा १० - ग View   डाउनलोड
136 सामाजिक अध्ययन कक्षा-१० View   डाउनलोड
137 नेपाली कक्षा -११ View   डाउनलोड
138 अंग्रेजी कक्षा -११ View   डाउनलोड
139 सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा कक्षा-११ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड
140 नेपाली कक्षा -१२ View   डाउनलोड
141 अंग्रेजी कक्षा -१२ View   डाउनलोड
142 सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा कक्षा-१२ (नेपाली संस्करण) View   डाउनलोड