शिक्षक निर्देशिका

क्र.स. शीर्षक फाइल
1 शिक्षक निर्देशिका, कक्षा १, मेरो नेपाली, २०७८ View  डाउनलोड
2 शिक्षक निर्देशिका कक्षा १ अंग्रेजी View  डाउनलोड
3 शिक्षक निर्देशिका कक्षा १ मेरो गणित View  डाउनलोड
4 शिक्षक निर्देशिका कक्षा १ हाम्रो सेरोफेरो View  डाउनलोड
5 शिक्षक निर्देशिका कक्षा २ मेरो नेपाली View  डाउनलोड
6 शिक्षक निर्देशिका कक्षा २ मेरो नेपाली View  डाउनलोड
7 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - २ मेरो गणित (२०७९) View  डाउनलोड
8 शिक्षक निर्देशिका कक्षा २ मेरो गणित View  डाउनलोड
9 शिक्षक निर्देशिका कक्षा २ हाम्रो सेरोफेरो View  डाउनलोड
10 शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ मेरो नेपाली View  डाउनलोड
11 शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ अंग्रेजी View  डाउनलोड
12 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ३ मेरो गणित (२०७९) View  डाउनलोड
13 शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ मेरो गणित View  डाउनलोड
14 शिक्षक निर्देशिका कक्षा ३ हाम्रो सेरोफेरो View  डाउनलोड
15 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ४ नेपाली (वि. स. २०८०) View  डाउनलोड
16 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ४ अंग्रेजी (२०२३) View  डाउनलोड
17 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ४ विज्ञान तथा प्रविधि (२०८०) View  डाउनलोड
18 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ४ गणित (२०८०) View  डाउनलोड
19 शिक्षक निर्देशिका सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा कक्षा ४ (पृष्ठपोषणका लागि मसौदा प्रति) View  डाउनलोड
20 शिक्षक निर्देशिका स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला कक्षा ४ (पृष्ठपोषणका लागि मसौदा प्रति) View  डाउनलोड
21 शिक्षक निर्देशिका कक्षा ६ नेपाली View  डाउनलोड
22 शिक्षक निर्देशिका कक्षा ६ अंग्रेजी View  डाउनलोड
23 शिक्षक निर्देशिका विज्ञान तथा प्रविधि कक्षा ६ (पृष्ठपोषणका लागि मसौदा प्रति) View  डाउनलोड
24 शिक्षक निर्देशिका गणित कक्षा ६ View  डाउनलोड
25 शिक्षक निर्देशिका सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा कक्षा ७ (पृष्ठपोषणका लागि मसौदा प्रति) View  डाउनलोड
26 शिक्षक निर्देशिका सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा कक्षा ६ (पृष्ठपोषणका लागि मसौदा प्रति) View  डाउनलोड
27 शिक्षक निर्देशिका - स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला - कक्षा ६ View  डाउनलोड
28 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ७ नेपाली (वि.स. २०८०) View  डाउनलोड
29 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ७ अंग्रेजी (२०२३) View  डाउनलोड
30 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ७ विज्ञान तथा प्रविधि (२०८०) View  डाउनलोड
31 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ७ गणित (२०८०) View  डाउनलोड
32 शिक्षक निर्देशिका स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला कक्षा ७ (पृष्ठपोषणका लागि मसौदा प्रति) View  डाउनलोड
33 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ९ नेपाली (वि. स. २०८०) View  डाउनलोड
34 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ९ अंग्रेजी (पृष्ठपोषण प्रति) View  डाउनलोड
35 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ९ विज्ञान तथा प्रविधि (२०८०) View  डाउनलोड
36 शिक्षक निर्देशिका कक्षा - ९ गणित (२०८०) View  डाउनलोड
37 शिक्षक निर्देशिका सामाजिक अध्ययन कक्षा ९ (पृष्ठपोषणका लागि मसौदा प्रति) View  डाउनलोड