List of Notices

क्र.स. मिति शीर्षक Action
२०८१-०३-०९ कक्षा ११ को थप पाठ्यसामग्री स्वीकृति सम्बन्धी सूचना । ReadMore
२०८१-३-९ मान्यता तथा समकक्षता स्थगन जरुरी सूचना । ReadMore
२०८१-३-७ शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि विद्यालय तह कक्षा ५ देखि १० सम्मका अनूदित पाठ्यपुस्तकको मूल्यसम्बन्धी सूचना ReadMore
२०८१-२-२८ मान्यता तथा समकक्षता रद्व गरिएको जरुरी सूचना । ReadMore
२०८१-२-२० सिकाई सामग्री पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना स्थगन गरिएको । ReadMore
२०८१-२-१७ मान्यता तथा समकक्षता (Recognition and Equivalency) सम्बन्धी जरुरी सूचना । ReadMore
२०८१-२-६ शैक्षिक सत्र ०८१, ०८२ र ०८३ का लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त थप पाठ्यसामग्री/सिकाइ सामग्रीहरुको सूची ReadMore
२०८१-१-७ मिति २०८१।०१।०७ मा गते प्रकाशित सूचना बमोजिमको प्रस्ताव पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा खोलिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ । ReadMore
२०८१-१-७ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०८१।०१।०७ गते) ReadMore
१० २०८१-१-४ अनिवार्य नेपाली विषय कक्षा १० मा भएको पाठ थप र सुनाइ पाठ सम्बन्धमा । ReadMore
११ २०८१-१-४ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग सम्बन्धमा । ReadMore
१२ २०८०-१२-२० मान्यता तथा समकक्षता रद्व गरिएको । ReadMore
१३ २०८०-१२-१९ अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशन मितिः २०८०।१२।१६) ReadMore
१४ २०८०-१२-१६ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृती प्राप्त पाठ्यपुस्तक/पाठ्यसामग्री/सिकाइसामग्री मात्र प्रयोग गर्ने गराउने सूचना । ReadMore
१५ २०८०-१२-६ शैक्षिक सत्र २०८१, २०८२ र २०८३ का लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त पाठ्यसामग्रीको सूची ReadMore